JoomlaClock

Imieniny

16 Września 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Antym, Cyprian,
Edyta, Edda,
Eufemia, Eugenia,
Franciszek,
Jakobina, Kamila,
Kornel, Lucja,
Łucja, Sebastiana,
Sędzisław, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 107 dni.

Statystyka

odwiedzających: 12409466

Gościmy

Odwiedza nas 88 gości

Nagłówki RSS

powered_by.png, 1 kB

W skrócie...

Co polecamy...

1. W archiwum "Winiarz Zielonogórski" - nr 60. Zapraszamy do lektury. Wydanie papierowe jest dostępne w sklepie Winiarz.pl w Zielonej Górze przy ul. Osadniczej 6.

2. Zapraszamy do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i zwiedzenia jego stałej, jedynej w Polsce, ekspozycji Muzeum Wina (http://mzl.zgora.pl/wystawy/muzeum-wina/).

3. Zainteresowanym odwiedzeniem naszego regionu polecamy "Lubuski Szlak Wina i Miodu", o którym piszemy w zakładce "Enoturystyka".

4. Wszystkie wydania  "Winiarza Zielonogórskiego" są dostępne do pobrania w "Archiwum Winiarza" w Menu Głównym.

 
 

Strona główna arrow Stowarzyszenie arrow O Stowarzyszeniu
O Stowarzyszeniu PDF Drukuj E-mail
Napisał: Przemysław Karwowski   
wtorek, 20 grudzień 2005


Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie powstało 30 czerwca 2006 roku, z połączenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plantatorów Winorośli i Producentów Wina oraz Lubuskiego Stowarzyszenia Winiarskiego. Dnia 21 lipca 2006 roku zostało zarejestrowane pod numerem KRS 0000185183 w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Numer konta bankowego:
Alior Bank  43 2490 0005 0000 4530 7976 3863.

Skład Zarządu:

Prezes: Marcin Moszkowicz    
Wiceprezes: Jerzy Hadzicki
Skarbnik: Renata Wiśniewska
Sekretarz: Jarosław Lewandowski

Członkowie Zarządu:
Zygmunt Prętkowski
Krzysztof Świętoń

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Ciesielski - przewodniczący
Maciej Tadeusz
Roman Olszewski

Adres do korespondencji:

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie


UP Zielona Góra 2
skr. pocztowa 12
65-900 Zielona Góra

 

STATUT ZIELONOGÓRSKIEGO  STOWARZYSZENIA WINIARSKIEGO


                                                               Rozdział I
Postanowienia ogólne

                                                                      § 1
1. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie, zwane dalej Stowarzyszeniem (w skrócie „ZSW”)  posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania ZSW jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Zielona Góra.
3. Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną  z motywem winnej latorośli w kształcie grona i napisem „ZSW Zielona Góra”.

                                                                       § 2
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć sekcje i komisje problemowe.
3. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność gospodarczą,  z  której  dochód przeznaczony jest na cele statutowe.

                                                                     § 3
1. ZSW opiera działalność na społecznej pracy członków Stowarzyszenia.
2. Do realizacji określonych celów statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


                                                              Rozdział II
Cele i środki działania

                                                                    § 4
Do podstawowych celów ZSW należy:
1) Reaktywowanie tradycji uprawy winorośli i produkcji winiarskiej w regionie lubuskim,
2) Promowanie winnic rodzinnych, gospodarstw agroturystycznych oraz produktów regionalnych związanych z uprawą winorośli,
3) Wdrażanie do uprawy i produkcji winiarskiej najnowszych zdobyczy wiedzy z zakresu agrotechniki i technologii przetwórstwa,
4) Rozwijanie wszelkich form kształcenia fachowców w zakresie winiarstwa,
5) Podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi winiarstwa .
                                                                  

                                                                       § 5
ZSW realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
1) Prowadzenie szkoleń i kursów, organizowanie odczytów, pokazów i innych form doskonalenia zawodowego w dziedzinie winiarstwa,
2) Organizowanie konferencji naukowych oraz konkursów i wystaw,
3) Prowadzenie rzeczoznawstwa, konsultacji i ekspertyz w zakresie upraw i produkcji winiarskiej,
4) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki winiarskiej,
5) Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
6) Wspieranie powstawania grup producenckich w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina
7) Wspólpracę ze środowiskiem naukowym oraz  krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się problematyka winiarską,
8) Współdziałanie z władzami i instytucjami państwowymi oraz samorządowymi w sprawach dotyczących uprawy winorośli i przetwórstwa winno-owocowego,
9)Występowanie do właściwych organów z wnioskami dot. regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych normujących zagadnienia związane z winiarstwem


                                                                     Rozdział  III
Członkowie – ich prawa i obowiązki

                                                                          § 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
                                                                           § 7
1. Członkiem zwyczajnym ZSW może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bądź prowadzący w Polsce działalność w dziedzinie winiarstwa, posiadający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

                                                                            § 8
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze oraz jest uprawniony do:
1) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz wysuwania postulatów i wniosków dotyczących jego działalności,
2) korzystania z pomocy, usług i świadczeń Stowarzyszenia w ramach realizacji jego zadań statutowych,
3) noszenia odznaki ZSW,
4) korzystania z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia.

                                                                         §  9
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz  Stowarzyszenia,
2) czynny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek członkowskich.

                                                                         § 10
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która:
zadeklaruje wsparcie finansowe albo inną pomoc materialną lub organizacyjną,
złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do ZSW w charakterze członka wspierającego.
2. Członków wspierających przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z  wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

                                                                          § 11
1. Członkostwo honorowe ZSW nadaje Walne Zebranie Członków – na wniosek Zarządu - osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego ZSW, przy czym jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

                                                                           § 12
1. Utrata członkostwa następuje wskutek śmierci, skreślenia lub wykluczenia członka  zwyczajnego.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd  w następujących przypadkach:
a) złożonego na piśmie oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z  niniejszym Statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

                                                                    § 13
1. Członka Stowarzyszenia można zawiesić w prawach członkowskich w przypadku:
a) naruszenia Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania wbrew interesom Stowarzyszenia
2. Zawieszenie trwa do chwili przywrócenia przez Zarząd członka w jego prawach bądź ustania członkostwa wskutek zdarzeń określonych w § 12.

                                                                   § 14
1. Uchwały w sprawach wykluczenia, skreślenia, zawieszenia bądź przywrócenia praw członkowskich podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
2. Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust.1 służy członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu,  w terminie 30 dni od daty doręczenie członkowi uchwały Zarządu.
3. Odwołanie złożone w terminie, Walne Zebranie rozpatruje na pierwszym posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia odwołania.


                                                              Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

                                                                  § 15
1.  Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2.  Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym  w zależności od decyzji Walnego Zebrania.    
3. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata.
4. Kadencja władz wybieralnych wygasa wcześniej w przypadku nie udzielenia im  absolutorium przez Walne Zebranie Członków.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

                                                                    § 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należą:
1) ustalanie kierunków działania ZSW na okres kadencji,
2) wybór Zarządu i w odrębnym głosowaniu Prezesa Zarządu,
3) wybór Komisji Rewizyjnej,
4) coroczne rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6) ustalenie wysokości składek członkowskich,
7) chwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
8) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie złożonych w terminie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach określonych w § 14 Statutu,
10) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,
11) podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje corocznie - po zakończeniu roku kalendarzowego – Zarząd, powiadamiając o tym pisemnie członków stowarzyszenia, co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków ZSW.
i odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały przez Zarząd i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
5. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile ten termin był podany w zawiadomieniu.
6. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
                                                                     

                                                                            § 17
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2) uchwalanie rocznych planów działalności,
3) przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie w prawach członków Stowarzyszenia,
4) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
7) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem winiarstwa.
4. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie.
5. Zarząd wybiera ze swego grona  Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

                                                                    § 18
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia..
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu ze składu zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
3. Usunięty lub zawieszony członek zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania  w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
4. Odwołanie złożone w terminie, Walne Zebranie rozpatruje na pierwszym posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia odwołania.

                                                                    § 19
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia..
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola i ocena działalności  Zarządu oraz zgodności działania ze Statutem i innymi obowiązującymi przepisami,
2) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia ,
3) składanie sprawozdań  na Walnym Zebraniu Członków  wraz z oceną działalności Zarządu i stawianiem wniosku  o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i przedsięwzięć zarządu jeśli – w ocenie Komisji – są one niezgodne ze Statutem bądź innymi obowiązującymi przepisami lub też sprzeczne z interesami Stowarzyszenia,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3.  Komisja składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.
5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

                                                                     § 20
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Decyzję o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Przewodniczący.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania   w terminie 30 dni od podjęcia decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu.
4. Odwołanie złożone w terminie, Walne Zebranie rozpatruje na pierwszym posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia odwołania.

                                                                 Rozdział V
Majątek i fundusze ZSW

                                                                       § 21
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) nieruchomości,
b) majątek ruchomy,
c) środki pieniężne
d) wartości niematerialne i prawne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, darowizn i zapisów,
c) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki bądź przystępować do już istniejących.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Postanowienia końcowe
                                                                      § 22
Uchwałę o zmianie Statutu bądź rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

                                                                      § 23
Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który przeznaczony będzie jego majątek określa Walne Zebranie w uchwale o likwidacji.

                                                                      § 24
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy  Prawo o stowarzyszeniach i innych ustaw szczególnych.

Zmieniony ( sobota, 30 styczeń 2016 )
 
(C) 2019 Winiarze Zielonogórscy
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Pogoda w Zielonej Górze